Źródła drukowane

 

 1. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, 1284-1506, wydane przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, Lwów 1888.
 2. Bullarii Romani Continuatio Summorum Pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. et Pii VIII., t. 7, Continens Pontificatus Pii VI., Rzym 1845.
 3. Długosz Jan, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1863.
 4. Kopera Feliks, Lepszy Leonard, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
 5. Materyały do historyi miasta Biecza (1361-1632), oprac. Franciszek Bujak, Kraków 1914.
 6. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae, vol. 2, 1344-1374, Kraków 1913.
 7. Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazyum tarnowskiego, Kronika z lat 1784-1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578, jakoteż Raportu o jej stanie z r. 1766 [w:] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 9, Kraków 1897.
 8. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 3, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 14, Warszawa 1886.
 9. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 4, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 10. Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, zebrali i opracowali Józef Sieradzki i Czesław Wycech, Warszawa 1958.
 11. Sprawozdanie z działalności "Ligi Pomocy Przemysłowej" za czas od 15. sierpnia 1908, do 31. grudnia 1909, t. j. za szósty rok istnienia, Lwów 1910.
 12. Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 1, Kraków 1900.
 13. Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 3, Kraków 1909.

 

 

Wykazy, spisy

 1. Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad. Stan z dnia 1. I 1966 r., Warszawa 1966.
 2. Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad. Stan z dnia 1. I 1967 r., Warszawa 1967.
 3. Allgemeines Ortschaften - Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1900. Nebst vollständigem alphabetischem Namensregister. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central - Commission in Wien, Wiedeń 1902.
 4. Alphabetisches Namens - Register zum vollständigen Ortschaften - Verzeichnisse der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1880. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central – Commission in Wien, Wiedeń 1882.
 5. Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielk. Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczących miejscowości, Komend wojskowych uzupełniających, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1880, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spis posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych i telegraficznych, z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny, Złoczów 1886.
 6. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału, Lwów 1855.
 7. Spis miejscowości w Polsce, t. 1, W układzie alfabetycznym, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 8. Spis miejscowości w Polsce, t. 2, Według gmin, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 9. Spis miejscowości w Polsce. W układzie alfabetycznym, red. Grzegorz Strycharz, Katowice [b.r.].
 10. Spis miejscowości w Polsce. Według gmin, red. Grzegorz Strycharz, Katowice [b.r.].
 11. Spis urzędów pocztowych i telegraficznych w Galicyi [w:] Haliczanin. Kalendarz powszechny zastosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi, na rok pański 1918, Lwów.
 12. Wykaz miast, osiedli i gromad według województw i powiatów. Stan z dnia 1.I.1965 r., Warszawa 1965.
 13. Wykaz parafii w Polsce 2001, Warszawa 2001.
 14. Wykaz szkół rolniczych i ogrodniczych [w:] Kalendarz ogrodniczo-rolniczy na rok 1936, Tarnów 1936.
 15. Wykaz telefonów w Szynwałdzie, [Szynwałd] 1997.