Potok Dulcza

 

 

Jest to lewobrzeżny dopływ Wisłoki, o długości ok. 19 km.

Źródła Dulczy znajdują się w Zalasowej (gmina Ryglice), w lasach rozciągających się za cmentarzem parafialnym. Następnie przepływa ona przez Szynwałd, Łęki Górne, Łęki Dolne i Pilzno. Teren zlewni tylko na niewielkim odcinku w Zalasowej i Szynwałdzie jest zalesiony, w pozostałych miejscowościach przeważają grunty rolnicze i zabudowa gospodarcza. W Pilźnie płynie przez centralne rejony miasta.

Jest potokiem o charakterze górskim, z nagłymi przyrostami wód w okresie intensywnych opadów i roztopów. Występują wtedy lokalne podtopienia gruntów i budynków.

 

Oficjalna nazwa potoku to Dulcza, jednak w Szynwałdzie używa się również nazw: Dolczówka, Dolcówka, Dolca pochodzących od przysiółka przez który przepływa - Dolcy.

Dulcza pojawia się na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega, która została sporządzona w latach 1779-1783 w Austrii. Występuje tam nazwa - Datzo Potok. Strumień ten zaznaczony został również na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego pod nazwą - na dolczyny.

 

Dulcza na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii tzw. mapie Miega (1779-1783)

 

Dulcza na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

  

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Europe in the XVIII. century [dostęp: 12.11.2020] <https:/./mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey[...]>.
  3. Nazewnictwo geograficzne Polski, t. 1, Hydronimy, cz. 1, Wody płynące, źródła, wodospady, Warszawa 2006.
  4. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl[...]pdf>.
  6. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................