Opracowania

 

Opracowania zawierające informacje o Szynwałdzie

 

 1. 100-lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909-2009, red. Kazimierz Plebanek, Tuchów 2009.
 2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, red. Stanisław Tokarski i in., Tarnów 2015.
 3. Banach Andrzej Kazimierz, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków 1997.
 4. Bartosz Anna, Hafty ludowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Tarnów 1981.
 5. Bartoszek Jan, Parafialny Jordan. Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2016.
 6. Bibliografia zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, red. Krystyna Kasprzyk, Kraków 2007.
 7. Brykowski Ryszard, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981.
 8. Brykowski Ryszard, Kornecki Marian, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984.
 9. Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.
 10. Dworzaczek Włodzimierz, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.
 11. Dworzaczek Włodzimierz, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
 12. Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji, zredagował i opatrzył wstępem Tadeusz Szydłowski, Kraków 1922.
 13. Encyklopedia Tarnowa, red. Andrzej Niedojadło, Tarnów 2010.
 14. Encyklopedja Kościelna podług Teologicznej Encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, t. 28, Szpital. - Toul., wydana przez X. Michała Nowodworskiego, Warszawa 1905.
 15. Falniowska-Gradowska Alicja, Leśniak Franciszek, Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Toruń 2009.
 16. Fijałkowska Grażyna, Projektował Stefan Witold Matejko, Kraków 2015.
 17. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Bardów, Bryków, Burzów, Mądelów i Zgłobików z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2015.
 18. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Galasów i Wójtowiczów z Zalasowej (woj. małopolskie), Zalasowa 2012.
 19. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Hebdów, Saradów, Sępków i Stępniów z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2016.
 20. Gawron Mirosław Józef, Genealogie rodziny Kosowskich (Kossowskich) z Chronowa, Gnojnika, Łysej Góry, Nowego Wiśnicza, Zalasowej, (woj. małopolskie), Gdynia 2001.
 21. Gawron Mirosław, Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa, Gdańsk 2009.
 22. Glugla Paweł, Tarnowianie w drodze do niepodległości 1914-1918, Tarnów 2018.
 23. Gmina Skrzyszów 1918-2018, oprac. tekstów Piotr Filip, [b.m.] 2018.
 24. Gmina Skrzyszów w obiektywie. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Fotograficznym "Gmina Skrzyszów w obiektywie", zrealizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie w ramach projektu "Rzeczpospolita Internetowa", październik-grudzień 2007, Skrzyszów 2008.
 25. Hebda Jan, To już sto dziesięć lat. Zarys dziejów Kółka Rolniczego w Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Tuchów 2006.
 26. Hebda Jan, Z sołtysem i wójtem przez wieki. Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce, Tarnów-Warszawa 2016.
 27. Jedynak Andrzej, Z chłopskiej zagrody na biskupią stolicę. Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz (1791-1875), Ordynariusz Tarnowski (1840-1850), [Tuchów] 1998.
 28. Juśko Edmund, Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.
 29. Juśko Edmund, Szkolnictwo polskie na terenie Galicji w dobie Wielkiej Wojny, wyd. 2, uzup. i rozszerz., Tarnów-Łapczyca 2016.
 30. Juśko Edmund, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003.
 31. Kamieński Krzysztof, ''Okropne dzieje przyniósł nam czas''. Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 roku, Tarnów 2015.
 32. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
 33. Karty z historii Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, red. Marta Komborska, Stara Wieś 2011.
 34. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, województwo krakowskie, pod red. Jerzego Szablowskiego, z. 13, powiat tarnowski, oprac. Józef E. Dutkiewicz, Warszawa 1953.
 35. Kleszcz Zofia, Nie muszę forsować bram, Brodziszów 2015.
 36. Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 48, Tarnowskie - Rzeszowskie, red. Józef Burszta, Wrocław-Poznań 1962.
 37. Konior Konrad, Geologia okolicy Tarnowa, Lublin 1946.
 38. Kopera Feliks, Dzieje budownictwa i rzeźby w Polsce, [w:] Polska. Obrazy i opisy, t. 2, z. 4, Lwów [1909].
 39. Kozaczka Marian, Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, Rzeszów 1991.
 40. Krakowiacy, Lachy, Górale, stroje wsi małopolskiej, t. 2, Krakowiacy Wschodni, Nowy Sącz 2020.
 41. Krasnowolski Bogusław, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
 42. Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995.
 43. Krupiński Andrzej B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa-Kraków 1989.
 44. Krupiński Andrzej B., Zabytki Ziemi Tarnowskiej w rysunkach i opisach Andrzeja B. Krupińskiego, Tarnów 2003.
 45. Kumor Bolesław, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985.
 46. Kumor Bolesław, Dzieje polityczno-geograficzne diecezji tarnowskiej, Lublin 1958.
 47. Kunisz Andrzej, Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, Kraków 1990.
 48. Kusek Karolina, Dzieci Marsa, Warszawa 2016.
 49. Kwiaty z tamtych lat, [Szynwałd 2009].
 50. Laskowski Andrzej, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, diecezja tarnowska, cz. 2, Kraków 2017.
 51. Laskowski Andrzej, "Umiłowałem piękno domu Twego, Panie". Historia barwnym szkłem pisana. Rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności, [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 4, Ludzie Kościoła, red. Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Tarnów 2013.
 52. Leniek Jan, Tarnów za czasów Leliwitów, Tarnów 1911.
 53. Leniek Jan, Herzig Franciszek, Leśniak Franciszek, Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1992, reprint wydania Tarnów 1911.
 54. Lewicki Władysław, To i owo ku rozrywce i nauce, Szynwałd 1931.
 55. Łabuz Marek, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007.
 56. Maciąg Robert, Dobków: wyspa, Dobków 2012.
 57. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
 58. Matuszczyk Andrzej, Pogórze Karpackie. Wielickie, Rożnowskie i Ciężkowickie, Tarnów 1995.
 59. Mącior Tomasz, Na gruzach zburzonych ołtarzy, wyd. 2, Tuchów 2004, reprint pierwszego wydania, Warszawa 1934.
 60. Medard Czarnik fotograf, oprac. Anna Mądel, Szynwałd 2018.
 61. Micek Franciszek, Misja redemptorystów w Bahia (Brazylia), Tuchów 1991.
 62. Micińska Magdalena, Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego - Działalność księdza Ludwika Ruczki - Powroty, Warszawa 2004.
 63. Moskal Krzysztof, Kronika Tarnowa, Tarnów 2015.
 64. Nasz patron, [Szynwałd 2011].
 65. Niedojadło Andrzej, Hrabstwo Tarnowskie w XVII i XVIII wieku. Dzieje społeczno-gospodarcze, Tarnów 2011.
 66. Niedojadło Andrzej, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin-Tarnów 2013.
 67. Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz, Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów-Tuchów 2009.
 68. Niemiec Anna, Stec Lucyna, Szczęch Jolanta, Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Skrzyszów, Szynwałd 2002.
 69. Niziołek Barbara Dagmara, Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1975, Lublin 2013.
 70. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.
 71. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, A-J, Tarnów 2000.
 72. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, K-P, Tarnów 2001.
 73. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, R-Ż, Tarnów 2004.
 74. Olejnik Mateusz, Podania i legendy regionu tarnowskiego, Tarnów 2019.
 75. Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Krosno 2019, reprint wydania Lwów 1919.
 76. Pachucki Józef T. J., Matka Leona Jankiewicz, Kraków 1929.
 77. Pajura Ryszard, Pogórze Ciężkowickie. Przewodnik, Dębica 1998.
 78. Pędrak Ludwik, Dzieje wsi Zalasowa i okolic, [Zalasowa] 1993.
 79. Pietrzyk Zdzisław, Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, Kraków 1991.
 80. Pietrzykowa Aleksandra, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984.
 81. Plebanek Adam, Wspomnienia o Józefie Plebanku i jego bracie O. Kazimierzu, [b.m.] 2019.
 82. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
 83. Polski słownik biograficzny, t. 5, Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr Stanisław, Kraków 1939-1946, reprint Wrocław 1989.
 84. Polski słownik biograficzny, t. 37/1, z. 152, Siemiątkowski Antoni - Sienicki Mikołaj, Warszawa-Kraków 1996.
 85. Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1, red. Beata Dziduszko, Andrzej Łabno, Anastazja Smagacz, Tarnów 2006.
 86. Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984.
 87. Powiat tarnowski. Przewodnik turystyczny, red. Paweł Bielak, Łapczyca 2013.
 88. Przyroda województwa tarnowskiego, pod red. Antoniego Zięby, Tarnów 1995.
 89. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984.
 90. Remian Kazimierz, Tarnowscy żołnierze września, Tarnów 2001.
 91. Rubach Ludomir, Tarnów i najbliższa okolica, Warszawa 1953.
 92. Ruta Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
 93. Rypuszyński Stefan, Informator turystyczny powiatu tarnowskiego, Kraków 1967.
 94. Rypuszyński Stefan, Wycieczki w okolice Tarnowa, Kraków [1971].
 95. Rzepa Jan, Kornecki Marian, Dzwony diecezji tarnowskiej, Kraków 2001.
 96. Rzepecki Tadeusz, Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji. Od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku (w stulecie powstania nowoczesnego wodociągu), Tarnów 2010.
 97. Sawczyk Barbara, Sąsiadowicz Maria, Stańczyk Ewa, Ocalić od zapomnienia… Patroni tarnowskich ulic, t. 2, O-Ż, Tarnów 2004.
 98. Simche Zdzisław, Tarnów i jego okolica, Tarnów 1993, reprint wydania Tarnów 1930.
 99. Skrzyszów, [Skrzyszów] [b.r.].
 100. Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, [t. 3], R-Ż, Lublin 1995.
 101. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.12, Warszawa 1892.
 102. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.15, cz. 2, Warszawa 1902.
 103. Stańczyk Stanisław, Ksiądz Zygmunt Prokop michalita - proboszcz w Kędzierówce (ur. 28.12.1918 - zm. 31.03.1994), [b.m.r.].
 104. Stańczyk Stanisław, Pamięć o nich nie zaginie. Wspomnienia o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu, Szynwałd 1994.
 105. Stańczyk Stanisław, Żal mi tego ludu. Ks. Prałat Aleksander Siemieński 1851-1939. Proboszcz w Szynwałdzie 1885-1939, Tuchów 1989.
 106. Stepska-Kot Elżbieta, Zachować od zapomnienia, Skrzyszów 2010.
 107. Sterkowicz Czesław, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 2001.
 108. Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 1, woj. krakowskie i rzeszowskie, oprac. katalogu Jerzy Gołos, Agnieszka Kasprzak-Miler, Poznań 2000.
 109. Strażacy ziemi tarnowskiej, red. Stanisław Bukowiec, Bochnia 2008.
 110. Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, oprac. pod red. K. Dziewońskiego, M. Kiełczewskiej-Zaleskiej, E. Iwanickiej-Lyra, Warszawa 1971.
 111. Sympozjum poświęcone obecności obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 100 - rocznicę sprowadzenia z Rzymu do parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej w diecezji tarnowskiej, pod red. Mirosława Gawrona, Zalasowa 2014.
 112. Szelęgiewicz Agnieszka, Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966.
 113. Szelęgiewicz Agnieszka, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś) [w:] Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, t. 2, Lublin 1984.
 114. Szewczyk Franciszek, Tarnów podczas inwazji rosyjskiej od 10 listopada 1914 r. do 5 maja 1915 r., Tarnów 1932 [w:] Tarnów. Wybór tekstów, wybrał wstępem i notami biograficznymi opatrzył Stanisław Potępa, Tarnów 1987.
 115. Szkoła w Szynwałdzie w latach 1986-2016, oprac. Maria Chwistek i in., Szynwałd 2016.
 116. Szwecja czyta. Polska czyta, pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej, Warszawa 2015.
 117. Szynwałd - tak było. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach, red. Anna Mądel, Szynwałd 2017.
 118. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1, Czasy przedrozbiorowe, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1981.
 119. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1983.
 120. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1987.
 121. Tarnów. Wielki Przewodnik, t. 1, Stare Miasto, red. Stanisław Potępa, Tarnów 1994.
 122. Tarnów. Wielki Przewodnik, t. 6, Zawale, red. Stanisław Potępa, Łukasz Winczura, Tarnów 1999.
 123. Tchoń Władysław, Karty z dziejów Pogórskiej Woli, Tarnów 2015.
 124. Tomaszek Stanisław, Tomaszek Witold, Ziemia Tarnowska. Przewodnik rowerowy, wyd. 3 popr., Tarnów 2014.
 125. Tomaszewski Marek, Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową, Tarnów 2011.
 126. Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka, Kraków-Legnica 2017.
 127. Trepka Nekanda Józef, Dobre dzieła, t. 1, Szynwałd, Kraków 1912.
 128. Warżel Andrzej, Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939, Tarnów 2005.
 129. Wczoraj dziś i jutro tarnowskiej ziemi, pod red. Alicji Elma, Tarnów 1954.
 130. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, t. A-Maj, wyd. 6 uzup., Zug 2007.
 131. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, t. Maja-Ż, wyd. 6 uzup., Zug 2007.
 132. Witos Wincenty, Dzieła wybrane, t.1, Moje wspomnienia, Warszawa 1998.
 133. Województwo tarnowskie. Monografia, pod red. Jadwigi Warszyńskiej, Wrocław 1988.
 134. Wróbel Stanisław, Zbrodnie straszliwe w dawnym Tarnowie czyli Pitaval z XVII i XVIII w. przez Stanisława Wróbla napisany, Tarnów 1992.
 135. Zarewicz Ludwik, Leliwita Spicimir kasztelan krakowski praojciec Melsztyńskich i Tarnowskich (1312-1352) oraz monografia Melsztyna, Kraków 1890.
 136. Zięba Piotr i in., Legendy Szynwałdu, Szynwałd 2019.
 137. Zięba Piotr i in., Słownik gwary Szynwałdu, Szynwałd 2020.
 138. Ziobro Wiesław, Tarnów i okolice. Przewodnik, wyd. 2, popr. i uzup., Rzeszów 2012.
 139. Zybura Marek, Niemcy w Polsce, Wrocław 2004.
 140. Żychowska Maria, Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Tarnowskiem w latach 1945-1956, Tarnów 2001.
 141. Żychowska Maria, Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956, t. 1, Miasto i powiat Tarnów, Kraków 2013.
 142. Żychowski Marian, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.

 

  

 

........................