Budowa zbiornika retencyjnego Skrzyszów - 2012

31 maja 2012 r. rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego ''Skrzyszów'' na potoku Korzeń.

Koszt inwestycji to ponad 21 mln złotych, z czego 85% pochodzić będzie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostała kwota ze środków województwa małopolskiego. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex S.A. Planowane zakończenie budowy to 2014 r.

Zbiornik przeciwpowodziowy ''Skrzyszów'' jest pierwszą realizacją w ramach ''Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego'', która w 2004 r. została opracowana przez specjalistów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków. Łącznie obejmuje ona 65 zbiorników, które zlokalizowane są na terenie 62 gmin w 17 powiatach. Sweco Hydroprojekt Kraków opracował również dokumentację projektową dla kolejnych dwóch zbiorników: ''Joniny'' w miejscowości Ryglice, powiat tarnowski oraz ''Grodna'' w Grybowie na terenie powiatu nowosądeckiego.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 • zapora czołowa ziemna wraz z urządzeniami przelewowo - spustowymi
 • odcinkowa regulacja potoku Korzeń poniżej zapory - do ujścia do Wątoku
 • przygotowanie czaszy zbiornika i obrzeża zalewu
 • zabudowa biologiczna obrzeża zbiornika
 • rozwiązanie komunikacji w rejonie zbiornika (droga dojazdowa do zapory wraz z mostem na potoku Wątok i drogi dojazdowe wokół zbiornika wraz z przepustami)
 • linia energetyczna napowietrzna do zasilania urządzeń na zaporze (napędy zamknięć spustów, oświetlenie)

Cel inwestycji:

 • ochrona przed powodzią terenów położonych w dolinie pot. Korzeń i Wątok poniżej ujścia Korzenia
 • retencjonowanie wody dla ewentualnego wykorzystania do zaopatrzenia w wodę rolnictwa (nawodnienia) w okresach suszy (poprawa bilansu wodno-gospodarczego w zlewni)
 • wykorzystanie retencjonowanej wody do celów przeciwpożarowych
 • wykorzystania zbiornika do celów rekreacyjnych
 • podniesienie walorów turystycznych w rejonie zbiornika
 • aktywizacja gospodarcza terenu związana z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika i jego funkcji rekreacyjnej
 • poprawa różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych otoczenia zbiornika i zwiększenie jego odporności na czynniki degradujące (zabudowa biologiczna obrzeża zbiornika)

 

Informacje: www.sweco.pl

  

 

........................