top

 

Start Literatura
Literatura PDF Drukuj Email

 

Pozycje zawierające informacje związane z Szynwałdem

 

 1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, Tarnów 2015.
 2. Atlas województwa tarnowskiego,  Kraków 1988.
 3. Balicki W., Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym i naukowym, Tarnów 1991, reprint wydania z 1831.
 4. Banach A. K., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18,  Kraków 1997.
 5. Bartosz A., Hafty ludowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Tarnów 1981.
 6. Bartoszek J., Parafialny Jordan. Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2016.
 7. Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981.
 8. Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984.
 9. Chwistek M. i in., Szkoła w Szynwałdzie w latach 1986-2016, Szynwałd 2016.
 10. Dobrowolska M., Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu, Kraków 1985.
 11. Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
 12. Dyduch T., Geologia Tarnowa i jego okolicy, Tarnów 1911.
 13. Dzieci Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie - Janowi Pawłowi II. Tomik wierszy przygotowany pod opieką nauczycieli Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, [b.m.] [b.r.].
 14. Falniowska-Gradowska A., Leśniak F., Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji, w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim, w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Toruń 2009.
 15. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. A, Sekcje 53-80, red. W. Bukowski i in., Kraków 2015.
 16. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80, red. W. Bukowski i in., Kraków 2015.
 17. Gawron M., Genealogie rodzin Bardów, Bryków, Burzów, Mądelów i Zgłobików z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2015.
 18. Gawron M., Genealogie rodzin Galasów i Wójtowiczów z Zalasowej (woj. małopolskie), Zalasowa 2012.
 19. Gawron M., Genealogie rodzin Hebdów, Saradów, Sępków i Stępniów z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2016.
 20. Gawron M. J., Genealogie rodziny Kosowskich (Kossowskich) z Chronowa, Gnojnika, Łysej Góry, Nowego Wiśnicza, Zalasowej (woj. małopolskie), Gdynia 2001.
 21. Gawron M., Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa, Gdańsk 2009.
 22. Gmina Skrzyszów w obiektywie. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Fotograficznym "Gmina Skrzyszów w obiektywie", zrealizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie w ramach projektu "Rzeczpospolita Internetowa", październik - grudzień 2007, Skrzyszów 2008.
 23. Hebda J., Jest taka wieś. Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów - Zalasowa - Ryglice - Tuchów 2002.
 24. Hebda J., Z sołtysem i wójtem przez wieki. Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce, Tarnów - Warszawa 2016.
 25. Historie codzienne. Konkurs fotograficzny, Skrzyszów 2017.
 26. Jak się bronić przed wyzyskiem żydowskim? Pogadanki w kółku włościańskiem w okolicy Szynwałdu, Kraków 1904.
 27. Jedynak A., Z chłopskiej zagrody na biskupią stolicę. Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz (1791-1875), Ordynariusz Tarnowski (1840-1850), [Tuchów] 1998.
 28. Juśko E., Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.
 29. Juśko E., Szkolnictwo Polskie na terenie Galicji w dobie wielkiej wojny, Tarnów - Łapczyca 2016.
 30. Juśko E., Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003.
 31. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, tekst. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.
 32. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, ilustracje. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.
 33. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
 34. Karty z historii Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, red. M. Komborska, Stara Wieś 2011.
 35. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, województwo krakowskie, red. J. Szablowski, z. 13, powiat tarnowski, oprac. J. Dutkiewicz, Warszawa 1953.
 36. Kołodziej S., Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec ruchu ludowego, Tarnów 2009.
 37. Konior K., Geologia okolicy Tarnowa, Lublin 1946.
 38. Kopera F., Dzieje budownictwa i rzeźby w Polsce, [w:] Polska. Obrazy i opisy, t. 2, zeszyt 4, Lwów 1906.
 39. Kopera F., Lepszy L., Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
 40. Kozaczka M., Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, Rzeszów 1991.
 41. Krawczyk J., Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995.
 42. Krupiński A. B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa - Kraków 1989.
 43. Krupiński A. B., Zabytki Ziemi Tarnowskiej w rysunkach i opisach Andrzeja B. Krupińskiego, Tarnów 2003.
 44. Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazyum tarnowskiego, Kronika z lat 1784-1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578, jakoteż Raportu o jej stanie z r. 1766, [w:] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 9, Kraków 1897.
 45. Kumor B., Diecezja tarnowska, dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Tarnów - Kraków 1985.
 46. Kumor B., Dzieje polityczno-geograficzne diecezji tarnowskiej, Lublin 1958.
 47. Kumor B., Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce, Lublin 1966.
 48. Kunisz A., Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, Kraków 1990.
 49. Leniek J., Herzig F., Leśniak F., Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1992, reprint wydania z 1911.
 50. Lewicki W., To i owo ku rozrywce i nauce, Szynwałd 1931.
 51. Ludzie i zdarzenia. Konkurs fotograficzny - Skrzyszów 2010, Skrzyszów 2010.
 52. Łabuz M., Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007.
 53. Madeja M., Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
 54. Maliszewski J., Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowem, 1930.
 55. Mącior T., Na gruzach zburzonych ołtarzy, wyd. 2, Tuchów 2004, reprint pierwszego wydania z 1934.
 56. Micińska M., Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego - Działalność księdza Ludwika Ruczki - Powroty, Warszawa 2004.
 57. Morawczyński M., Rzeź 1846 r. Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarnów 1992.
 58. Nasz patron, [Tuchów 2011].
 59. Nekanda Trepka J., Dobre dzieła. Szynwałd, Kraków 1912.
 60. Niedojadło A., Hrabstwo Tarnowskie w XVII i XVIII wieku, Tarnów 2011.
 61. Niedojadło A., Kubacki G., Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów - Tuchów 2009.
 62. Niemiec A. i in., Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Skrzyszów, Szynwałd 2002.
 63. Niziołek B. D., Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1975, Lublin 2013.
 64. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.
 65. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, A-J, Tarnów 2000.
 66. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, K-P, Tarnów 2001.
 67. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, R-Ż, Tarnów 2004.
 68. Pędrak L., Dzieje wsi Zalasowa i okolic, [Zalasowa] 1993.
 69. Pietrzykowa A., Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa - Kraków 1984.
 70. Plebanek K., 100-lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909-2009, Tuchów 2009.
 71. Plebanek K., Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
 72. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. 3, [w:] Źródła dziejowe, t. 14, Warszawa 1886.
 73. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. 4, [w:] Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 74. Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939-1946.
 75. Polski słownik biograficzny, t. 37, Kraków 1996-1997.
 76. Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1, red. B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006.
 77. Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984.
 78. Powiat Tarnowski. Przewodnik turystyczny, red. P. Bielak, Łapczyca 2013.
 79. Przyroda województwa tarnowskiego, red. A. Zięba, Tarnów 1995.
 80. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984.
 81. Remian K., Tarnowscy żołnierze września, Tarnów 2001.
 82. Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, red. J. Sieradzki, Cz. Wycech, Warszawa 1958.
 83. Ruta Z., Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1968.
 84. Rypuszyński S., Informator turystyczny powiatu tarnowskiego, Kraków 1967.
 85. Rypuszyński S., Wycieczki w okolice Tarnowa, Kraków [1971].
 86. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony diecezji tarnowskiej, Kraków 2001.
 87. Sawczyk B., Sąsiadowicz M., Stańczyk E., Ocalić od zapomnienia... Patroni tarnowskich ulic, t. 2, O - Ż, Tarnów 2004.
 88. Simche Z., Tarnów i jego okolica, Tarnów 1993, reprint wydania z 1930.
 89. Skrzyszów, [Skrzyszów] [b.r.].
 90. Słoneczny gość. Wiersze zebrane w roku szkolnym 2000/2001, Szynwałd 2002.
 91. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t.12, Warszawa 1892.
 92. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t.15, cz. 2, Warszawa 1902.
 93. Sprawozdanie z działalności "Ligi Pomocy Przemysłowej" za czas od 15. sierpnia 1908, do 31. grudnia 1909, t. j. za szósty rok istnienia, Lwów 1910.
 94. Stańczyk S., Ksiądz Zygmunt Prokop michalita - proboszcz w Kędzierówce (ur. 28.12.1918 - zm. 31.03.1994), [b.m.] [b.r.].
 95. Stańczyk S., Pamięć o nich nie zaginie. Wspomnienia o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu, Szynwałd 1994.
 96. Stańczyk S., Żal mi tego ludu. Ks. Prałat Aleksander Siemieński 1851-1939. Proboszcz w Szynwałdzie 1885-1939, Tuchów 1989.
 97. Sterkowicz Cz., Ofiary golgoty wschodu, zamordowani synowie ziemi tarnowskiej, bocheńskiej, brzeskiej, dąbrowskiej i dębickiej, Tarnów 2013.
 98. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 2001.
 99. Strażacy ziemi tarnowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2008
 100. Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966.
 101. Szelęgiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), Lublin 1984.
 102. Szewczuk J., Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 1939.
 103. Szynwałd - tak było. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach, red. A. Mądel, Szynwałd 2017.
 104. Ślusarek K., W przededniu autonomii. Własność ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku, Warszawa 2013.
 105. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1, Czasy przedrozbiorowe, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1981.
 106. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1983.
 107. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1987.
 108. Tchoń W., Karty z dziejów Pogórskiej Woli, Tarnów 2015.
 109. Tomaszek S., Tomaszek W., Ziemia Tarnowska. Przewodnik rowerowy, wyd. 3 poprawione, Tarnów 2014.
 110. Tomaszewski M., Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową, Tarnów 2011.
 111. Warżel A., Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926 - 1939, Tarnów 2005.
 112. Wczoraj dziś i jutro tarnowskiej ziemi, red. A. Elma, Tarnów 1954.
 113. Województwo tarnowskie. Monografia, red. J. Warszyńska, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.
 114. Wykaz gromad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej według stanu z dnia 1 VII 1952, Warszawa 1952.
 115. Wykaz telefonów w Szynwałdzie, [Szynwałd] 1997.
 116. Ziobro W., Tarnów i okolice. Przewodnik, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Rzeszów 2012.
 117. Żychowska M., Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956, t. 1, Miasto i powiat Tarnów, Kraków 2013.
 118. Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.


 

 

echo-gminy.jpg

Echo Gminy - kwartalnik Gminy Skrzyszów

wersja .pdf

 

gosc-niedzielny-ban.jpg

Tarnowski Gość Niedzielny

Artykuły dotyczące Szynwałdu.

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwaldzianka_Gazetka1sa.jpg

Szynwałdzianka nr 3, 1939 r.

Gazetka wydawana przez Szkołę Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie.

 

 

Źródła rękopiśmienne

 1. Kronika Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie
 2. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie
 3. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie
 4. Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie
 5. Kronika ważniejszych wypadków Agencji Pocztowej Szynwałd 

 

Osoby i instytucje, które udostępniły zdjęcia, dokumenty i przekazały informacje dotyczące Szynwałdu

 

Bałut Irena, Borowska Jolanta, Chrostek Stanisław, Cup Dorota, Czarnik Maria, Czarnik Stanisław, Dziurawiec Jan, Dziurawiec Paweł, Flis-Musiał Alicja, Gonciarz Rozalia, Góra Paulina, Góra Skarlet, Gut Zośka, Jacher Antoni, Jop Anna, Jop Józef, Jop Krystyna, Jop Marta, Kantor Izabela, Kępowicz Bronisława, Kołodziej Piotr, s. Komborska Marta, Kukla Maria, Markowska Jola, Mazurkiewicz Maria, Mącior Bartłomiej, Mądel Andrzej, Micek Alina, Micek Mateusz, Niemiec Leszek, Pietrowicz Joanna, Plebanek Adam, Plebanek Maria, Plebanek Stanisław, Plebanek Urszula, Podraza Stanisław, Pruchnik Iwona, Puła Dorota, Robak Franciszek, Siemek Weronika, Stańczyk Stanisław, Szczupak Agnieszka, Szynal Lucyna, Usarz Bronisław, Wójtowicz Ewelina, Zarychta Anna, Zegar Czesława, Zegar Helena, Zegar Kazimierz, Zięba Apolonia, Zięba Grażyna, Zięba Piotr, Żywiec Maria, Żywiec Tekla, Żywiec Władysława

 

 1. Archiwum Archeologiczne Muzeum Okręgowego w Tarnowie
 2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
 3. Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939
 4. Archiwum Sióstr Służebniczek w Starej Wsi
 5. Urząd Gminy Skrzyszów
 6. Urząd Ochrony Zabytków w Tarnowie

 


               b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks4m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2010-dzieje-gminy_dzieje-gminy1.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks13m.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks5m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks11m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks3m.jpg

              b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks1m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks2m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2011-swieto-patrona_szynwald-swieto-patronaimg102a.jpg

                 b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks8m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_dobre-dziela_Dobre-dziela50sa.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2014_plakaty_m-madeja002.jpg

 

Stare fotografie

x-szynwald358a.jpg

Jesień w Szynwałdzie

jesien-2017_IMG1394.jpg

Wydarzenia

  

  

  

  
bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies